Podstawowe informacje

Świadczymy usługi likwidacyjne dla wszystkich rodzajów podmiotów, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek ze stref wolnego handlu i spółek offshore w całych ZEA.

Współpracę w tym zakresie dzielimy na trzy etapy.

Analiza sytuacji finansowej

Na tym etapie analizujemy zobowiązania i aktywa klienta. Pozwala nam to na zapoznanie się z następującymi kwestiami:

 • Windykacja
 • Zarządzanie roszczeniami
 • Wychodzenie z inwestycji
 • Wierzyciele i dłużnicy
 • Badanie due diligence
 • Koszty likwidacji aktywów

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy powyższych aspektów przechodzimy do planowania strategii likwidacji, która obejmuje:

 • przygotowanie harmonogramu likwidacji

ustalenie ewentualnych zaliczek dla udziałowców

Zarządzanie procesem likwidacji

Po zakończeniu pierwszego etapu przechodzimy do rozpoczęcia procesu likwidacji. Na ten etap składają się następujące elementy:

 • Wychodzenie z inwestycji
 • Windykacja i płatności dla wierzycieli
 • Nawiązanie współpracy z notariuszem i organami publicznymi
 • Przygotowanie dokumentacji
 • Przygotowanie aktywów do likwidacji
Zamknięcie procesu likwidacji

Ostatni etap obejmuje:

 • Rozwiązanie umów
 • Rozliczenie końcowe wszystkich należności
 • Publikacja informacji
 • Wyrejestrowanie spółki
 • Publikacja informacji
 • Wyrejestrowanie spółki
Zawiadomienie o rozwiązaniu spółki i wyznaczenie likwidatora:
 • Przedłożenie formularza świadectwa rejestracji i licencji
 • Kopia oficjalnego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie spółki, wyznaczenie likwidatora, opublikowanie jego imienia i nazwiska i ustalenie metody likwidacji. Likwidacja może nastąpić poprzez podjęcie uchwały przez wspólników spółki lub poprzez zgromadzenie ogólne poświadczone notarialnie lub na mocy nakazu sądowego
 • Uwierzytelniony odpis podpisów dyrektorów spółki oraz likwidatora spółki
 • Uwierzytelniony odpis, odpowiednio, podpisów dyrektorów spółki oraz likwidatora spółki, poświadczony notarialnie.
 • Oryginał świadectwa rejestracji w rejestrze handlowym + oryginał licencji handlowej
 • Kopia licencji likwidatora + zaświadczenie audytora + pisemna zgoda likwidatora na likwidację spółki
Unieważnienie licencji i wykreślenie z rejestru handlowego
 • Zaświadczenia wydane w innych Emiratach wymagające unieważnienia licencji
 • Oryginał końcowego rozliczenia likwidacji zatwierdzonego przez wspólników lub zgromadzenie ogólne i podpisanego przez likwidatora
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu wobec unieważnienia, wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Unieważnienie wiz wspólników, jeśli zostały wydane w związku z licencją
 • Kopia zawiadomienia o rozwiązaniu spółki i wyznaczeniu likwidatora podlegająca publikacji w dzienniku urzędowym
 • Pisemna zgoda wspólnika na likwidację spółki
 • Uchwała Ministerstwa Gospodarki (dotycząca udziałów prywatnych)
 • Uchwała Urzędu ds. papierów wartościowych i towarów (dotycząca udziałów prywatnych)